Партия Правото

Устав

УСТАВ
на ПП ПРАВОТО
/Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
(2) ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се стреми да формира политическата воля на гражданите за утвърждаване на демократични свободи, социална сигурност, равноправие, справедливодст и законност.
Чл.2. Седалището и адресът на управление на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ е: п.к. 1797, гр. София, Столична община, бул.”д-р Г.М.Димитров” №32, вх.Б, ап.33.
Чл.3. ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се учредява за неопределен срок.
Чл.4. ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България и съобразно правилата на настоящия устав.
II. СИМВОЛИ
Чл.5. (1) Символите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ са: контурно изображение на ТЕМИДА със сини контури и до нея думата ПРАВОТО, изписана вертикално с главни букви и в синьо.
(2) Знакът на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ представлява контурно изображение на Темида буквите ПРАВОТО вертикално в СИНЬО, на БЯЛ фон. (Приложение 1).
(3) Знамето на ПРАВОТО е бяло с правоъгълна форма, с контурно изображение на Темида (Приложение 2).

III. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Чл.6. Основните принципи, които ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ прокламира и отстоява, са:
• Законност
• Върховенство на закона;
• Разделение на властите с гаранция за взаимен контрол между тях;
• Независимост и безпристрастност;
• Равнопоставеност;
• Добросъвестност и добронамереност;
• Справедливост.
Чл.7.Основните цели на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/, са да съдейства за:
• Бързина и справедливост;
• Ефективност;
• Отговорност и контрол;
• Достъп до правосъдие за всички;
• Реформи в съдебната система. Реформиране на правоохранителната система и установяване върховенството на закона;
• Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност;
• Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури;
• Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България;
• Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина;
• Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия;
• Повишаване на жизненото равнище;
• Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията;
• Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи;
• Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики;
• Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.
Чл. 8. ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ постига целите си чрез:
Средства:
• Структурни промени в съдебната власт - съдебна власт е само съдът;
• Гражданска квота във ВСС, която да се избира от парламента с квалифицирано мнозинство;
• Публично обсъждане на кандидатурите за членове на ВСС и Председателите на съдилищата, като срока да е минимум 3/три/ месеца;
• Изготвяне на механизми за търсене на отговорност от членовете на колективни органи;
• Промяна в устройствения закон, материалноправните и процесуални закони.
• Финансова, кадрова и информационна обезпеченост.
• Европейска хармонизация и историческа традиция.
• Демократични средства и методи;
• Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;
• Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.
IV. ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
Чл.9. (1) Член на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ може да бъде всеки български гражданин, който:
1.притежава избирателни права;
2.приема устава и програмните документи на партията;
3.е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията;
(2) Не може да членува в ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ лице, което:
1. е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер освен ако е реабилитирано;
2. е член на друга политическа партия;
3. има ограничение за членство, уредено със закон.
(3) Членуването в ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ е доброволно и индивидуално.
Чл.10. (1) Членството е индивидуално и възниква след подаване на декларацията за членство и приемането и от Изпълнителния съвет.
/2/ Учредителите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ са членове по право.
Чл.11. Всеки член на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ има право:
1.Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията без ограничение в броя на мандатите;
2.Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;
3.Да иска и получава информация от партийните органи;
4.Да избира и да бъде избиран като кандидат на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ за президентски, парламентарни и местни избори, както и избори за членове Европейския парламент;
5.Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.
Чл.12. Всеки член на ПП ПРАВОТО/Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ е длъжен:
1.Да спазва Устава, да отстоява ценностите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи;
2.Да изпълнява решенията на висшестоящите органи;
3.Да участва в избирателни кампании и други дейности на партията;
4.Да плаща редовно членски внос.
Чл.13. (1) Членството в ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се прекратява:
1.С писмено заявление за напускане, отправено до Изпълнителния съвет – прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението.
2. С изключване.
3. При отпадане – поради не плащане на членски внос в продължение на една година ; 4.При смърт
(2) Член на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ може да бъде изключен с решение на Националната контролна комисия, при нарушение на настоящия устав, при наличие на обосновани съмнения за корупционно поведение или възприятие за безпринципна търпимост към подобно поведение и при извършване на действия, които накърняват публичния образ на партията.
/3/ Прекратяването на членството по ал.1.т.1. поражда действие от момента на получаване на писмена декларация за напускане, а по т. 4 – от датата на констатиране на обстоятелството с решение на Изпълнителния съвет.
Чл.14. (1) Симпатизант на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване целите и задачите на партията.
V. ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Чл.15. (1) Териториалната организационна структура на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се изгражда на принципа и в съответствие с административното деление на страната, като включва:
а) Местни клубове;
б) Общински (районни) организации;
в) Oбластни организации.
(2)Органи на Общинските (районните) организации са: Общинското събрание, Общинското ръководство, Общинският ръководител и Организационния секретар.
(3)Органи на Областните организации са: Областното събрание и Областният координатор.
(4) В градовете с районно деление за изградените районни организации се прилагат правилата за общинските организации
Местни клубове
Чл.16.(1) Местният клуб е структурна единица на общинската (районната) организация. Учредява се по инициатива на не по-малко от 3 (трима) членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ в присъствието на представител на общинското ръководство и се регистрира в Общинската организация.
(2) На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб.
(3) Местният клуб провежда отчетно събрание поне веднъж годишно.
(4) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението на решенията на висшестоящите партийни органи.
(5) За организиране и осъществяване на текущата работа местният клуб избира клубен секретар, който се одобрява и освобождава от общинския ръководител.
Общински организации
Чл.17. (1) Общинската организация се състои от всички членове на територията на една община, а в градовете с районно деление – от членовете на партията на територията на един район.
(2) На територията на една община (район) може да има само една общинска организация.
(3) Общинската организация се утвърждава от Областното събрание и се регистрира в областния регистър.
Чл.18. (1) Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се състои от всички членове на Общинската организация. Свиква се най-малко веднъж на 6 месеца по решение на Изпълнителния съвет, Областния координатор, Общинското ръководство, Общинския ръководител или по искане на една трета от членовете.
(2) В Общинското събрание участват по право:
1. Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите, областният управител и областния координатор, членове на Общинската организация на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
2.Общинското ръководство, в т.ч. Общинският ръководител и организационен секретар;
3.Общинските съветници и председателят на Общинския съвет, които са членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
4.Кметът на общината (района) и кметове на кметства, членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
(4) Общинският ръководител уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на събранието най - малко 7 дни преди началото му.
Чл.19. Общинското събрание:
1.Определя основните насоки за работа на Общинската организация;
2. Избира между своите членове кандидатури за общинско ръководство по численост и ред, определен от Изпълнителния съвет. От състава им номинира три кандидатури за Общински ръководител и три кандидатури за Организационен секретар. Изпълнителния съвет утвърждава Общинското ръководство, общинския ръководител и общинския секретар.
3.Предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет кандидатите за изборни длъжности в местната власт, издигнати по ред, определен от Изпълнителния съвет;
4.Избира делегати за Националното събрание;
5.Избира представители в Областното събрание;
6.Приема становища по въпроси от местен характер.
Чл.20. (1) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.21.(1) Общинското ръководство:
1. Осъществява целите и политиката на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на територията на общината (района);
2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общинското събрание, Областното събрание и националните партийни органи;
3. Координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика;
4. Може да предлага на Изпълнителния съвет членове за изключване при условията на чл. 13 ал.1 т.2;
5.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината (района);
6. Разглежда молбите за членство в ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ и изпраща становище до ИС чрез Областния координатор;
7. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи.
(2)Мандатът на Общинското ръководство, Общинския ръководител и организационен секретар е 4 (четири) години.
Чл. 21а (1) Общинският ръководител:
1.Представлява ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на Общинско ниво;
2.Ръководи дейността на Общинското ръководство и общинското събрание;
3.Организира и отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание и националните партийни органи;
4.Координира и подпомага дейността на местните клубове;
5.Изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.
(2) Организационният секретар:
1.Подпомага общинския ръководител при изпълнение на функциите му;
2.Поддържа регистър на членовете, местните клубове и симпатизантите ;
3.Отговаря за цялостната документация на общинската организация.
Областна организация
Чл.22. (1) Областната организация включва всички Общински организации на територията на една област.
(2) На територията на областта може да има само една Областна организация.
Чл.23. (1) Областното събрание се състои от:
1.Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите и областният управител, членове на Общинска организация на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на територията на областта;
2.Областният координатор;
3.Общинските ръководители и организационни секретари;
4.Кметовете на общини (райони) на територията на областта, членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
5. Членове на координационни звена, съгласно чл. 36 т.13;
6. В областното събрание могат да участват представители на всяка община, избрани от Общинското събрание, по ред, определен от Изпълнителния съвет.
(2) Областното събрание се свиква най-малко веднъж на 6 (шест) месеца.
Чл.24. Областното събрание:
1. Подпомага осъществяването на целите и политиката на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на територията на областта;
2.Разработва стратегия и политика за развитие на областта;
3.Организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;
Чл.25. Областният координатор се определя с решение на Изпълнителния съвет.
(2) Не може да бъде Областен координатор лице, което е избрано за Общински ръководител или организационен секретар ;
Чл . 26. (1) Областното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл . 27. (1) Областният координатор:
1.Представлява ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на областно ниво;
2.Ръководи дейността на Областното събрание;
3. Поддържа регистър на членовете в областта;
4. Организира и ръководи изпълнението на решенията на областното събрание и националните партийни органи;
5. Координира и подпомага дейността на общинските организации;
6. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителния съвет.
(2) С решение на Изпълнителния съвет се определя административен секретар, който подпомага областния координатор при изпълнение на правомощията му.
VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
Чл.28. Националните органи на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ са:
а) Национално събрание
б) Председател и заместник-председател
в) Изпълнителен съвет
г) Контролна комисия
Национално събрание
Чл.29. (1) Националното събрание е върховен орган на партия ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
(2) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Изпълнителния съвет.
(3) Националното събрание може да се свика и по искане на най-малко 1/3 от Областните събрания.
(4)Националното събрание се свиква с покана, публикувана на сайта на партията, не по-късно един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът, мястото на провеждане и дневният ред. Поканата следва да бъде поставена и на място за обявления в централата на партия ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
(5) При искане по ал. 3 Изпълнителния съвет е длъжен да свика с покана Националното събрание в срок от един месец от датата на депозиране на искането.
Чл.30.(1) Националното събрание се състои от делегати на общинските организации, избрани на Общинско събрание по процедура и с квота, определена с решение на Изпълнителния съвет;
(2) В Националното събрание участват по право:
1. Общинските ръководители;
2. Областните координатори ;
3.Народните представители, министрите и областните управители, които са членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
4. Кметовете на общини (райони) и председателите на общински съвети, които са членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
5. Членовете на Изпълнителния съвет;
6. Членовете на Контролната комисия.
7. Членовете на Европейския парламент, избрани с листата на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
Чл.31. Националното събрание:
1.Приема, изменя и допълва устава;
2.Приема решения за политиката на партията;
3. Избира Председател, двама заместник-председатели и останалите членове на Изпълнителния съвет и членове на Контролната комисия.
4. Освобождава членовете на Изпълнителната съвет и Контролната комисия. Когато освобождаването е по молба на член на един от двата органа, решението има сила от датата на заявлението .
5.Приема отчета на Изпълнителния съвет и Контролната комисия;
6.Взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията.
7.Приема процедурни правила за избор на органи на партията
Чл.32. Националното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати – избрани и участващите по право по чл. 30 ал.2. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Решенията по чл. 31 т. 1 и т. 6 се взимат с 2/3 мнозинство от присъстващите.
Председател и Заместник-председател на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
Чл.33. Председателят и двама заместник-председатели на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се избират от Националното събрание за срок от 4 (четири) години с обикновено мнозинство от присъстващите, едновременно с останалите членове на Изпълнителния съвет.
Чл.34. (1) Председателят на партия ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/:
1. Представлява партия ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
2.Координира изпълнението на решенията на Изпълнителната комисия и ръководи оперативно дейността й;
3.Председателят на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ е Председател на Националното събрание и на Изпълнителния съвет по право.
(2/ При невъзможност или по възлагане горните правомощия се осъществяват от Заместник-председателите.
Изпълнителен съвет
Чл.35. (1) Изпълнителния съвет е ръководният орган на партията и се избира от Националното събрание за срок от 4 (четири) години.
(2) Изпълнителния съвет отчита дейността си пред Националното събрание, като представя отчет за цялостната дейност по време на мандата си.
(3) Изпълнителния съвет се състои от Председател, двама заместник-председатели и още 8 (осем) члена.
(4) Заместник-председателите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ са и заместник-председатели на Изпълнителния съвет по право.
(5) Изпълнителния съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/, а в негово отсъствие от всеки един от заместник-председателите, най-малко веднъж месечно.
Чл.36. Изпълнителния съвет:
1. Изпълнява решенията на Националното събрание;
2. Възлага правомощия на заместник-председателите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
3. Приема решения по текущи въпроси в интерес на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
4. Може да свиква и отлага заседания на всички структури и органи на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
5. Изготвя бюджет и отчет за изпълнението му;
6. Осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;
7. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
8. Определя предизборната стратегия на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
9. Организира провеждането на избори за всички органи на власт и избира централен предизборен щаб;
10. Приема членовете на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
11. Изключва членове на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ ;
12.Определя кандидатите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ за народни представители, общински съветници, кметове, евродепутати, президент и вицепрезидент, както и кандидатите за длъжностите, заемани по решение на Народното събрание;
13. Определя стратегията на парламентарната дейност на партията;
14.Определя областни координатори и утвърждава общинските ръководства, общинските ръководители и организационните секретари, ръководствата на структурите на старейшинската, женската, младежката и други организации в ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/, както и координационни звена на териториалните структури и градовете с районно деление.
15.Освобождава Областните координатори, общинските ръководства, Общинските ръководители и организационни секретари при неспазване решенията на Националното събрание и Изпълнителния съвет, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на Изпълнителния съвет са основание за отстраняване от длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането на нов ръководител;
16. Създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността им;
17. Изработва правила за финансовата и административната дейност и за организиране на предизборни кампании;
18. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;
19. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното разходване;
20. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП.
21. Приема решения за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени организации;
22. Обсъжда и приема решения по въпроси от идейно-политически характер, които не са от изключителната компетентност на Националното събрание;
23. Определя с решение Правилата за събиране и отчитане на Членския вносна членовете, както и размера на встъпителната вноска;
24. Избира и освобождава административен секретар на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ извън състава на Изпълнителния съвет.
Чл.37. (1) Изпълнителния съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Изпълнителния съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.
Контролна комисия
Чл.38.(1) Контролната комисия е контролен орган на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
(2) Контролната комисия се състои от 3 члена, избирани от Националното събрание.
(3) Членовете на Контролната комисия се избират за срок от 4 (четири) години.
(4) Членовете на Контролната комисия избират от своя състав председател.
Чл.39. Контролната комисия:
1.Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
2.Следи за изпълнението на решенията на органите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/;
3.Извършва финансово-счетоводната ревизия на всички органи на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ веднъж годишно или по искане на Председателя на партията;
4.Упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и стопанските дейности;
5.Проверява деловодната работа на партийните органи;
6.Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
7.Приема становище при обжалване на изключване;
8.Периодично информира за дейността си Изпълнителния съвет и представя отчет пред Националното събрание
Чл.40. Председателят на Контролната комисия:
1.Ръководи заседанията на Комисията и координира дейността й.
2.Участва в заседанията на Изпълнителния съвет със съвещателен глас.
Чл.41. (1) Контролната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(2) Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.42. (1) Дейността на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(2) Собствените приходи на партия ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от ЗПП;
6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
(3) Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 2, т. 1, 2, 4,5 и 6
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.
(6) Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство.
Чл.43. ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.
Чл.44. Финансовият контрол на приходите и разходите на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.
Чл.45 (1) Размерът на членския внос се събира на годишна основа в размер и по ред, определени от Националния съвет.
(2) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.46. (1) ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийски градски съд.
(2) Решенията по чл. 46, ал. 1, т. 1 и 2 се вземат от Националното събрание.
(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 от общия числен състав от Националното събрание на партията.
ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&1. Настоящият устав влиза в сила от деня на приемането му от Учредителното събрание на ПП ПРАВОТО /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
§2. Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия “ПРАВОТО” /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/ на 26.07. 2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ПРАВОТО:


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни