Партия Правото

Учредителна декларация


УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ПП „ ПРАВОТО” /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/

Днес, 26.07.2019г./ двадесет и шести юли две хиляди и деветнадесета година /, на свое събрание в град София, ние, пълнолетни български граждани, вярващи в достойнството на човешката личност и в силата на единството, солидарността, приемаме Учредителна декларация и обявяваме учредяването на ПП „ПРАВОТО” /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/.
Ще укрепваме човешките ценности: справедливостта, свободата, мира и хармонията в обществото чрез: утвърждаване на върховенството на закона, защита на гражданското общество и парламентарната демокрация.
Създаваме демократична партия на ценностите; създаваме партия на и за всички, които ги споделят. Уповаваме се на традициите и добродетелите на националната ни общност, на нейния дух и сме готови да преследваме политическите си цели решително и смело.
Да следим за спазване принципите на демокрацията, като народен суверинитет, принцип на представителността, свободата, на равенството, на законността, принцип на плурализма.
Декларираме, че ще се борим да сме независими, свободни равни пред закона.

Това, което предлагаме, е да бъдат уточнени и разработени в дълбочина следните основи цели, принципи и средства за съдебна реформа:
Принципи:
Законност; Върховенство на закона; Разделение на властите с гаранция за взаимен контрол между тях;Независимост ибезпристрастност;Равнопоставеност;Добросъвестност и добронамереност; Справедливост.
Цели:
Основните цели на партия ПРАВОТО, са да съдейства за:
Бързина и справедливост;Ефективност;Отговорност и контрол;Достъп до правосъдие за всички;Реформи в съдебната система. Реформиране на правоохранителната система и установяване върховенството на закона;Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност;Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури;Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България;Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина;Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия;Повишаване на жизненото равнище;Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията;Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи;Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики;Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.

Средства:
Структурни промени в съдебната власт;Да има гражданска квота във ВСС, която да се избира от парламента с квалифицирано мнозинство;Публично обсъждане на кандидатурите за членове на ВСС и Председателите на съдилищата, като срока да е минимум 3/три/ месеца; Изготвяне на механизми за търсене на колективна отговорност; Промяна в устройствения закон, материалноправните и процесуални закони;Финансова, кадрова и информационна обезпеченост;Европейска хармонизация и историческа традиция; Демократични средства и методи;Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.
Ще се борим за децентрализация на управлението, но до онова ниво, което да позволи оптимизация на управлението, да даде така нужната автономност на местните управленски структури и да позволи пълноценна изява .
С децентрализацията ще се опитаме да осъществим и постигнем важни обществени цели:
-по-добри услуги за гражданите; по-ефективно използване на ресурсите; по-високо качество на живота; по-голям контрол върху изпълнителната, местната власт; Повече граждански контрол – повече демокрация.
Целите, които се поставят при децентрализация са:
- да се дефинират визията, стратегическите цели и приоритетите на
децентрализацията и деконцентрацията в България; да се прецизира ролята и задълженията на институциите на централно и местно ниво и да се обосноват необходимите действия за постигане на целите.
Предпоставките за съществуването на обособена нормативна база, свързана с отношенията в местните териториални общности могат да бъдат търсени в няколко направления:
- На първо място е възможността на гражданите да участват в управлението на
населените места и общините. Тази възможност е част от упражняването и гарантирането на политическите права, които са уредени в конституцията и в законите на всяка демократична държава.
- На следващо място, управлението на ниво населено място и община е важно, тъй като по необходимост тук се решават основните въпроси от съществуването на всяко едно човешко същество.
-На трето място, местното управление е важно, тъй като то разглежда няколко
групи отношения. Това са отношенията между гражданите и държавата, между гражданите и местните власти, а също така между местните власти и централните държавни органи. Тези три вида отношения имат своята специфика, основно в тях е съществуването на органи за управление в териториалните общности.
Децентрализацията в управлението може да постигне своята цел само чрез прилагането на принципите на доброто управление.
С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия “ПРАВОТО” /Права Реформи Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение/. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет на 26.07.2019г. на събранието на ИК.


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни